3 czerwca 2020 r.
 Regulamin organizacyjny Zespołu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REPREZENTACYJNEGO  FOLKLORYSTYCZNEGO  ZESPOŁU  MIASTA  I  GMINY MYŚLENICE 
ZESPOŁU  PIEŚNI  I  TAŃCA  ,,ZIEMIA MYŚLENICKA’’


 §1
Postanowienia ogólne


1.    Reprezentacyjny Folklorystyczny Zespół Miasta i Gminy Myślenice – Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” wchodzi w skład organizacyjny Myślenickiego Towarzystwa Kultury.
2.    Do prowadzenia spraw Zespołu władze Towarzystwa powołują pracowników, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie i przestrzeganie przez członków Zespołu postanowień niniejszego Regulaminu.
3.    Celem niniejszego regulaminu jest określenie praw i obowiązków członków wszystkich sekcji Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”

§2
Główne cele działalności Zespołu


1.    Budzenie i rozwijanie pasji tanecznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2.    Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z tańcem.
3.    Zapoznanie z różnorodnością form tanecznych.
4.    Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu.
5.    Podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci, młodzieży i dorosłych.
6.    Wyrabianie odpowiedzialności za swoje działania.
7.    Wyrabianie punktualności i systematyczności.
8.    Wyrabianie umiejętności życia i pracy w grupie.
9.    Godne reprezentowanie Zespołu w kraju i za granicą.
10.    Promowanie Miasta i Gminy Myślenice w kraju i za granicą.
11.    Sceniczna prezentacja opracowanych programów, a tym samymi osiągnięć artystycznych.
12.    Zabawa oraz nawiązywanie nowych kontaktów.

§3
Kierownictwo Zespołu


1.    Kierownictwo Zespołu powołane przez Zarząd Myślenickiego Towarzystwa Kultury stanowią:
a. Dyrektor Zespołu.
b. Kierownik ds. Artystycznych.
c. Kierownik ds. Muzycznych.
d. instruktorzy wszystkich sekcji.
2.    Do realizacji swoich zadań władze  Zespołu powołują kierowników poszczególnych sekcji, których zadaniem jest realizowanie wraz z grupami nad którymi sprawują opiekę zadań określonych przez władze Zespołu.
3.    Ustanawia się następujących kierowników sekcji:
a. kierownik sekcji baletu /grupa wiekowa od 10 roku życia/
b. kierownik sekcji chóru /bez limitu wiekowego/
c. kierownik sekcji dziecięcej /grupa wiekowa od 4 do 9 lat/
d. kierownika sekcji instrumentalnej /bez limitu wiekowego/

§4
Zajęcia Zespołu


1.    Podstawowe zajęcia ruchowe obejmują:
a. Zajęcia rytmiczne w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
b. Naukę kroków tanecznych oraz poszczególnych układów choreograficznych.
c. Poznanie różnych gatunków tańca oraz muzyki.
d. Historię tańca (powstanie oraz geneza).
e. Terminologię tańca klasycznego (podstawowe pojęcia i nazewnictwo figur tanecznych w języku francuskim), ludowego (polskie tańce narodowe i regionalne, a także innych kultur).
f. Anatomiczny aspekt ruchu, budowę mięśni, ćwiczenia rozciągające i wzmacniające ich poszczególne partie.

2.    Podstawowe zajęcia wokalne obejmują:
a. Naukę podstawowych technik wokalnych (emisja głosu, artykulacja).
b. Naukę poszczególnych pieśni i przyśpiewek z programu Zespołu.
c. Poznanie różnych gatunków muzyki.
d. Naukę podstaw muzycznych (zapis i czytanie nut).
e. Ćwiczenie wytrzymałości głosu w ruchu na scenie.

3.    Podstawowe zajęcia muzyczne obejmują:
a. Naukę całego programu muzycznego Zespołu.
b. Doskonalenie umiejętności technicznych i muzycznych.
c. Poznanie różnych gatunków muzyki ludowej w tym tempa i charakteru gry.
d. Naukę gry w zespole kilku instrumentów.

4.    Podczas trwania wszystkich zajęć (próby, koncerty, warsztaty, itp.) a także przerw zabrania się:
a. Przyjmowania w trakcie trwania zajęć jakichkolwiek posiłków i spożywania alkoholu i używek.
b. Korzystania z telefonów komórkowych.
c. Opuszczania terenu zajęć.
d. Używania wulgarnych słów.
e. Nietolerancji wobec pozostałych członków Zespołu.
f. Wykonywania niebezpiecznych figur bez koordynacji instruktora.
g. Posiadania podczas zajęć praktycznych (próba, koncert) zegarków, biżuterii, gum do żucia oraz innych, nie wymienionych w regulaminie, środków stwarzających zagrożenie dla uczestników zajęć

§5
Nabór do Zespołu


Główny nabór do Zespołu odbywa się wraz z rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego. Chętni i gotowi do pracy oraz rozpoczęcia wielkiej przygody z tańcem są jednak mile widziani przez cały rok. Aby zostać przyjętym do Zespołu należy przyjść na spotkanie danej grupy wiekowej a także spełnić podane warunki uczestnictwa. O przyjęciu do Zespołu decyduje Kierownik ds. Artystycznych wraz z instruktorami.

§6
Warunki uczestnictwa

 
1.    Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Zespołu jest:
            a. Chęć rozwijania zainteresowań tanecznych i muzycznych.
            b. Dobra prezencja.
            c. Dobra koordynacja ruchowa.
            d. Poczucie rytmu.
            e. Umiejętność koncentracji na zajęciach.
            f. Dobre umiejętności wokalne.
            g. Wykazanie poczynionych na zajęciach postępów.
            h. Odpowiednie zachowanie.
            i. Tolerancja.
            j. Umiejętność pracy w grupie.
            k.  Wymagany na zajęciach strój.
            l. Systematyczność i punktualność .

§7
Prawa członków Zespołu


1.    Uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez Zespół.
2.    Branie udziału w koncertach artystycznych na terenie kraju i poza jego  granicami (wyjątek: ograniczenie miejsc podczas wyjazdu).
3.    Korzystanie z kostiumów scenicznych (podczas koncertów), które są własnością Zespołu.
4.    Korzystanie z ulg oraz zwolnień szczegółowo określonych w regulaminie pomocy socjalnej.
5.    Przechodzenie do kolejnej grupy wiekowej po osiągnięciu wymaganego poziomu artystycznego.
6.    Domaganie się pokwitowania wniesionej za uczestnictwo w zajęciach opłaty.
7.    Prawo do uczestnictwa w działalności określonej w statucie Myślenickiego  Towarzystwa Kultury.
8.    Informowanie przez instruktorach  o postępach czynionych w trakcie zajęć oraz ewentualnych brakach.
9.    Godnego traktowania przez instruktora oraz innych członków Zespołu.
10.    Prawo do informacji na temat działalności Zespołu.
11.    Otrzymywanie stosownych zaświadczeń dotyczących współpracy z Zespołem.

§8
Obowiązki członków Zespołu


1.    Podstawowym obowiązkiem członka Zespołu jest obecność na próbach i koncertach.
2.    Aktywnie uczestniczyć w programowych zajęciach zespołów (próby, koncerty, konkursy i festiwale, warsztaty oraz zespołowe wyjazdy).
3.    Świadomie i konsekwentnie podnosić swój indywidualny poziom artystyczny.
4.    Rozważnie uczestniczyć w rozgrzewce przed każdymi zajęciami oraz koncertami.
5.    Dbać o estetykę stroju na zajęciach (wymagany strój: obcisłe body, leginsy, getry, podkoszulek, baletki, dla dziewczyn spódnica do ćwiczeń). Obowiązuje również estetyczne upięcie włosów.
6.    Swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię Zespołu.
7.    Dbać o młodszych członków Zespołu zarówno na próbach jak i na wyjazdach oraz koncertach lokalnych i zagranicznych.
8.    Bezwzględnie szanować i chronić przed uszkodzeniem kostiumy sceniczne, reprezentacyjne dresy oraz wszelkie rekwizyty będące własnością oraz użyczone przez innych na potrzeby Zespołu.
9.    Pokryć koszty zniszczonego czy zgubionego kostiumu/dresu/rekwizytu.
10.    W razie potrzeby pokryć częściowo koszty kostiumu scenicznego.
11.    Po każdym koncercie oddać kompletny kostium w terminie ustalonym przez kierownictwo magazynu strojów i rekwizytów.
12.    Przestrzeganie regulaminu korzystania ze strojów i rekwizytów Zespołu.
13.    Wnosić opłaty za zajęcia odpłatne najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca. Odpłatność pobierana jest za przynależność do zespołów, nie za uczestnictwo w zajęciach i wynosi kolejno:
            a. dla grup wiekowych: 4 do 6 lat  – 50 zł za miesiąc.
            b. dla grup wiekowych: 7 – 9 lat  – 50 zł za miesiąc.
            c. dla grup wiekowych:  10 – 13 – 50 zł za miesiąc.
            d. dla grup 13 lat i więcej: 60 zł w skali roku.
14.    Wykonywać polecenia instruktorów.
15.    Zachować czystość i porządek w miejscu, w którym odbywają  się zajęcia.
16.    Stwarzać atmosferę wzajemnej serdeczności i poczucia wspólnoty-integracji.
17.    Przeciwdziałać wszelkim naruszeniom postanowień niniejszego regulaminu.

§9
Kary i nagrody


1.    Członek Zespołu podlega karze w przypadku:
a. Okazywania lekceważącego stosunku do zajęć poprzez m.in. aroganckie zachowanie wobec instruktorów, nieobecności i spóźnianie się na próby bez podania stosownego uzasadnienia.
b. Wybryki chuligańskie - kradzieże, bójki, wandalizm.
c. Niszczenie mienia Zespołowego.
d. Nieprzestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, pracowników Zespołu oraz środowiska, w którym żyje.
e. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

2.    O zastosowaniu kar decydują następujące instancje Zespołu: wg kolejności:
a. Instruktor i Kierownik sekcji.
b. Kierownik artystyczny i Kierownik muzyczny.
c.  Dyrektor Zespołu.
d.  Rada instruktorów i kierownictwa Zespołu.

3.    Karą stosowaną przez, instruktora, kierownika sekcji jest:
a. Uwaga bezpośrednia.
b. Upomnienie na forum danej sekcji.
   
4.    Karą stosowaną przez kierownika artystycznego i kierownika muzycznego jest:
a. Uwaga bezpośrednia.
b. Upomnienie na forum danej sekcji.
c.  Przekazanie informacji o wykroczeniu rodzicom.
d. Wykluczenie z udziału w koncercie i/lub wyjeździe.


5.    Karą stosowaną przez dyrektora Zespołu jest:
a. Uwaga bezpośrednia.
b. Upomnienie na forum danej sekcji.
c.  Przekazanie informacji o wykroczeniu rodzicom.
d. Upomnienie na forum całego Zespołu.
e. Wykluczenie z udziału w koncercie i/lub wyjeździe.
f. Zawieszenie w prawach członka Zespołu na czas określony (maksymalnie na okres 12 miesięcy)

6.    Karą stosowaną przez zebranie instruktorów i kierownictwa Zespołu:
a. Uwaga bezpośrednia.
b. Upomnienie na forum danej sekcji.
c.  Przekazanie informacji o wykroczeniu rodzicom.
d. Upomnienie na forum całego Zespołu.
e. Wykluczenie z udziału w koncercie i/lub wyjeździe.
f. Zawieszenie w prawach członka Zespołu na czas określony (maksymalnie na okres 12 miesięcy)
g. Skreślenie z listy członków Zespołu.

7.    W przypadku wykroczenia i zastosowania kary wobec członka Zespołu musi zostać zachowana hierarchia instancji Zespołowych. Pierwszą instancją jest instruktor i kierownik sekcji i dalej: kierownik artystyczny i muzyczny, dyrektor Zespołu.

8.    Poszczególne instancje mogą zrezygnować z wymierzania kary jeśli uznają, że skala wykroczenia nie odpowiada rodzajowi kary która leży w ich gestii. Mogą więc przekazać rozpatrzenie sprawy wyższej lub niższej instancji.

9.    Zastosowanie kary winno być udokumentowane:
a. W dzienniku zajęć danej sekcji.
b. W karcie członkowskiej Zespołu.
c. W rejestrze kar i upomnień.

10.    Bez względu na zastosowaną karę za wykroczenie polegające na niszczeniu  mienia Zespołowego, rodzice członka Zespołu lub on sam, ponoszą odpowiedzialność materialną.

11.    Członkowie Zespołu otrzymują nagrody za:
a. Wysokie osiągnięcia artystyczne.
b.  100 % frekwencję.
c. Reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
d. Aktywną pracę w organizacjach Zespołowych oraz angażowanie się w prace  na rzecz sekcji i Zespołu.  
e. Wzorowe zachowanie bez względu na osiągnięcia artystyczne.

12.    Do nagród stosowanych przez Zespół należą:
a. Pochwała członka Zespołu przez instruktora i/lub kierownika sekcji
b. Pochwała członka Zespołu przez kierownika artystycznego i/lub kierownika muzycznego.
c. Pochwała członka Zespołu przez dyrektora Zespołu wobec sekcji.
d. Umieszczenia nazwiska członka Zespołu na tablicy informacyjnej i/lub w Internecie.
e. Pochwała członka Zespołu przez dyrektora Zespołu na forum całej grupy.
f. List pochwalny dla rodziców członka Zespołu wystosowany przez dyrekcję Zespołu.
g. List pochwalny do szkoły członka Zespołu wystosowany przez dyrekcję Zespołu.
h. Nagroda książkowa lub dyplom uznania.

§10
Zasady wyjazdów zagranicznych


1.    Wyjazd za granicę jest wyróżnieniem i jednocześnie obowiązkiem godnego reprezentowania Zespołu na arenie międzynarodowej.
2.    W celu zagwarantowania wysokiego poziomu artystycznego ustala się kryteria kwalifikacji członków:
a.  Odpowiednio wysoki indywidualny poziom artystyczny.
b.  Przydatność w realizacji programu artystycznego.
c.  Aktywność na zajęciach.
d.  Nieprzekraczalna liczba nieobecności lub spóźnień ustalona przez kierownictwo Zespołu.
e. Odpowiednie zachowanie.
f.  Dobry stan zdrowia.

3.    Listę kandydatów na wyjazd ustala Dyrektor Zespołu wraz z kierownikiem artystycznym i kierownikiem muzycznym .
4.    Członek zespołu ma prawo do uzasadnienia decyzji.

§11
Postanowienia końcowe


1.    Kierownictwo Zespołu może dokonywać okresowej lub stałej zmiany postanowień regulaminu.
2.    Każdy członek Zespołu ma obowiązek postępować wedle ustaleń statutowych Stowarzyszenia Myślenickie Towarzystwo Kultury, w którym Reprezentacyjny Folklorystyczny Zespól Miasta i Gminy Myślenice Zespól Pieśni i Tańca ,,Ziemia Myślenicka’’ tworzy podstawową strukturę organizacyjną.

Copyright © 2006 Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka. Partner: Paintball Kraków - Myślenice Projekt i wykonanie: Agencja Hotmind.